KNOWLEDGE OF DOING AND POIESIS

 

TECHNÉ :

YAPMA BİLİMİ VE POİESİS

“Teknik,   “techné”   ye   ait   olan   anlamına   gelmektedir....

Techné, öne çıkarmaya, poiesise aittir; o poetik bir şeydir.”

Martin Heidegger

Bilimsel bağlamda techné, salt bir ustalığı değil; yapma bilimi ve poiesisin bir araya gelişini ifade etmektedir. Heidegger, technéye ait olan tekniği yalnızca bir araç olarak değil, aynı zamanda “gizini açığa çıkarma”nın bir tarzı olarak yorumlamaktadır. Açığa çıkarma sürecinde kullanılan teknik(ler) sayısal tasarım ve üretim süreçlerinin özgünlüğü açısından önem taşımaktadır. Her farklı teknik aynı zamanda farklı bir bilgiyi içerir. Sayısal tasarımda yapma eyleminin ön plana çıkarılmasıyla üretilen bilgi, tekniğe ilişkin bir yorumu da içinde barındırmaktadır. Bu nedenle ürünün kendisinin yanı sıra, onu üretme / açığa çıkarma yöntemi ve süreçleri de önem kazanmaktadır. Benzer şekilde techné de, ürünü ortaya çıkaran akıl ve süreçlerin bir temsili olarak görülebilir. 

Yapmaya ilişkin araçlar ve teknikler geliştirilmesi hem toplumsal hem de mimari alanda yeni atılımlara yol açmıştır. Endüstri Devriminde seri üretim tekniğinin modern mimarlık ile ilişkili olması gibi, içinde bulunduğumuz bilişim döneminde de sayısal tasarım ve üretim tekniklerinin gelişimi günümüz mimarlığının değişimi ve dönüşümü ile ilişkilidir. Henüz tamamlanmamış olan bu dönüşüm sürecinde tasarıma, tekniğe ve yapmaya ilişkin elde edilen her yeni bilgi, yeni bir yapma tarzı ve tasarım süreci olarak mimarlığa yansımaktadır.

Yapay zeka ve yapay zeka ile öğrenme, arttırılmış gerçeklik, standart olmayan seri üretim, büyük veri, nesnelerin interneti gibi bilişim alanındaki gelişmelerin yansımaları mimarlık alanında tüm aktörleri ve tasarlama, üretme, koruma gibi tüm eylemleri etkilemekte; bu durum kuramcıları ve tasarımcıları disiplinler ötesi çalışmaya teşvik etmektedir. Bu bağlamda mimarlığın geleceği bilişim alanındaki gelişmeler ve icat edilmekte olan yeni yapma teknikleri ile biçimlenecektir. 

24 Ekim 2020'de tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan XIV. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu kapsamında bilginin paylaşılması ve çoğaltılması adına sizleri yapma bilimi ve poiesisin kesişiminde sayısal tasarım konusundaki deneyimlerinizi paylaşmaya davet ediyoruz.

“Technikon means that which belongs to techne….

Techné belongs to bringing-forth, to poiesis; it is something poietic.”

Martin Heidegger

Techné, within the context of science, does not mean a craftsmanship; it means knowledge of doing and poiesis coming together. Heidegger interprets the technique which belongs to techné not only as means, but also as a way of “revealing”. The techniques used in the process of revealing are important for the originality of computational design and fabrication processes. Each particular technique also includes a specific knowledge. The knowledge produced by doing in computational design also contains an interpretation of technique. Therefore, fabricating and revealing processes are important, just as well as the product itself.  In a similar way, techné can be seen as a representation of wisdom and processes which produce the product.

The development of tools and techniques led to new breakthroughs in both social and architectural fields. Just as mass production technique is related to modern architecture in the Industrial Revolution, the development of digital design and production techniques is related to the change and transformation of today's architecture. In this transformation process which has not been completed yet, every new knowledge about design, technique and fabrication are reflected in architecture as a new fabrication method and design process.

 

The developments in the field of informatics, such as artificial intelligence and machine learning, augmented reality, mass customization, big data, internet of things effect all actions like designing, fabricating, preserving and all actors in the field of architecture. This encourages the theorists and designers to work transdisciplinary. Within this context, the future of architecture will be formed by the developments in the field of informatics and by the new construction techniques that are being invented.

We invite you to share your research on computational design, at the intersection of knowledge of doing and poiesis, in order to share and reproduce the knowledge to XIV. Computational Design in Architecture National Symposium which will be held at Karadeniz Technical University, Trabzon on 24 October 2020.

Sempozyum Konuları

Symposium Topics

 • Sayısal Tasarım Kuramları

 • Sayısal Tasarım Süreci ve Yaratıcılık 

 • Benzetim, Değerlendirme ve Prototiplendirme 

 • Etkileşim Tasarımı ve Sayısal Yöntemler 

 • Üretken Sistemler

 • İşbirliğine Dayalı Tasarım

 • Biyoloji ve Mimarlık

 • Fabrikasyon ve Robotik Zanaat

 • Yapan Kültürü 

 • Kodlama ile Üretim 

 • Sayısal Üretim Teknolojileri

 • Sayısal Tasarım ve Malzeme

 • Mimarlık Eğitiminde Sayısal Tasarım

 • Yapı Bilgi Modelleme 

 • Bilgi Modelleme ve Yönetimi

 • Kolektif Kültür ve Açık-Kaynak 

 • Kent Modelleme ve CBS 

 • Tarihi Çevre Araştırmalarında Sayısal Yöntemler

 • Görselleştirme Teknolojileri

 • Sanal ve Artırılmış Gerçeklik

 • Yapay Zekâ ve Makine ile Öğrenme

 • Ekolojik Mimarlık ve Sayısal Yöntemler

 • Computation / Digital Design Theory

 • Computational Design Process and Creativity

 • Simulation, Evaluation and Prototyping

 • Interaction Design and Digital Methods

 • Generative Systems

 • Collaborative Design

 • Biology and Architecture

 • Fabrication and Robotic Craft

 • Maker Culture

 • Making Through Code

 • Digital Fabrication Technologies

 • Material Studies in Computational Design

 • Computational Design in Architectural Education

 • Building Information Modeling

 • Information Modeling and Management

 • Collective Culture & Open-Source

 • City Modeling and GIS

 • Digital Methods in Architectural Heritage

 • Visualisation Technologies

 • Virtual Reality and Augmented Reality

 • Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning

 • Ecological Architecture and Digital Methods